ALGEMENE VOORWAARDEN

Noûr vzw bestaat uit de jongensvereniging Nour en de meisjesvereniging Intisaar. Om je te registeren als lid van de vereniging, dien je onderstaande algemene voorwaarden goed te lezen en te aanvaarden.

 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts) handelingen tussen Noûr vzw en het lid en op ieder gebruik van de website nourvzw.be door het lid.1.2 De algemene voorwaarden bevatten de regels voor het lidmaatschap bij Noûr vzw en het gebruik van hun website. Ze zijn bindend en onverkort van toepassing op het bezoek en het gebruik van de website door het lid. Door de website te bezoeken of te gebruiken, erkent het lid dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.1.3 Noûr vzw behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen als wij dit nodig achten. We adviseren leden dan ook om op de website regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn. Leden die na wijzigingen gebruik blijven maken van de website, worden geacht de gewijzigde algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.
 2. Aanmaken en registeren van een account als lid
  2.1 Er kan door het aspirant-lid een account aangevraagd worden door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar nourvzw.be. Het lid verbindt zich ertoe om op het moment van deze registratie correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken.2.2 Om zich te registeren/in te schrijven als lid, moet het aspirant-lid minimum de leeftijd van 7 jaar en maximum de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.2.3 Het account komt pas tot stand nadat door nourvzw.be de aanvraag werd goedgekeurd en bij aanvaarding door het lid van deze algemene voorwaarden. Nourvzw.be houdt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren of een account na registratie weer op te heffen, als hier reden toe zou bestaan. Bijvoorbeeld bij het niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden of bij niet-naleving van de algemene voorwaarden. Dit kan de aansprakelijkheid van Noûr vzw niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.2.4 Toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot gebruikers met een account. De inloggegevens zijn dan ook strikt persoonlijk. Zij mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het lid staat zelf in voor het gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dit zonder zijn medeweten.2.5 Het is niet toegestaan om meer dan één account aan te vragen.2.6 Het lid dat geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven. Dit doet het lid zelf door middel van de uitschrijflink op onze website.
 1. Inhoud van de website
  3.1 Noûr vzw neemt alle mogelijke maatregelen om onze website zo volledig, accuraat en up to date mogelijk te houden. Noûr vzw kan geen absolute garantie bieden wat de kwaliteit van de informatie op de website betreft. Zij kunnen bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade rechtstreeks of onrechtstreeks, die het lid zou kunnen lijden als gevolg van de informatie verstrekt op de website.3.2 Noûr vzw behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.3.3 Als bepaalde inhoud op de website in strijd is met de wet of met rechten van derden, verzoeken wij elk lid ons zo snel mogelijk per e-mail of via onze sociale mediakanalen op de hoogte te stellen, zodat de gepaste maatregelen genomen kunnen worden.3.4 Elke download vanaf de website is altijd op eigen risico van het lid. Bijgevolg is Noûr vzw nooit aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van een dergelijke download.3.5 Links of hyperlinks op de website, impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Noûr vzw en de externe website of dat er een impliciete overeenkomst bestaat. Noûr vzw heeft geen controle over dergelijke externe websites en zal bijgevolg niet verantwoordelijk zijn voor de veilige en correcte verwerking van deze links en hun eindbestemming, noch kan de vzw aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.
 2. Intellectuele eigendom
  4.1 De structuur, inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, enzovoort waaruit de website is samengesteld of die toegankelijk zijn via de website en die eigendom zijn van Noûr vzw of waarvoor de nodige rechten bekomen zijn, worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendommen. Zo is het verboden om foto’s en video’s van Noûr vzw te downloaden of hier schermopnames van te nemen.4.2 Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhouden, merken en diensten aangeboden door de website, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Noûr vzw, is strikt verboden.4.3 Het lid krijgt een beperkt recht op toegang en gebruik van de website en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het is het lid niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te produceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Privacy
5.1 Noûr vzw verwerkt de persoonsgegevens van het lid die nodig zijn voor het in standhouden van de website en het verlenen van diensten aan het lid. Noûr vzw heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacyverklaring dat geraadpleegd kan worden op www.nourvzw.be. Daarin vind je informatie over de gegevens die wij opvragen, hoe we die verwerken en de maatregelen die wij nemen om de privacy te waarborgen. Het lid geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid

5.2 Door registratie als lid, geef je de toestemming om foto’s en video’s te maken en te publiceren op onze website en onze sociale mediakanalen. Ze worden enkel genomen en gepubliceerd binnen het kader van onze vereniging en onze activiteiten. Ga je niet akkoord met een foto of video die werd genomen of gepubliceerd, dan dien je dit te melden en zal dit verwijderd worden.

6. Huishoudelijk reglement
6.1 Het lid gaat door zijn inschrijving in onze vereniging akkoord met de regels in het huishoudelijk reglement die van toepassing zijn tijdens onze activiteiten en in onze gebouwen. Je kan dit huishoudelijk regelement aangeplakt terugvinden in onze gebouwen. Van alle leden wordt verwacht dat zij deze regels respecteren.

7. Verzekering
7.1 Het meenemen van persoonlijke spullen naar onze activiteiten of gebouwen is de eigen verantwoordelijkheid van het lid. Noûr vzw staat niet in voor eventuele schade aangebracht aan deze spullen.
7.2 Als lid ben je wel verzekerd tijdens onze activiteiten door de verzekeringen afgesloten door Noûr vzw.

 1. Overige bepalingen
  8.1 Noûr vzw behoudt zich het recht voor om de website en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.8.2 De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze algemene voorwaarden, zal van geen invloed zijn op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. We behouden ons het recht voor om de bepaling in dergelijk geval te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
  9.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.9.2 In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Noûr vzw haar adres heeft.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst geüpdatet op 3/12/2020.